X-RAYs FULL DIGITAL Flat panel รุ่น XRAY-CARERAY-FP1800

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียด

X-RAYs FULL DIGITAL  Flat panel

รุ่น XRAY-CARERAY-FP1800

ฉากรับภาพเอกซเรย์ทางสัตวแพทย์

ฉากรับภาพเอกซเรย์ ทางสัตวแพทย์ แบบ ระบบ

Full Digital Flat panel

Csl (Cesium Iodide)   ขนาด 17 *17 นิ้ว   และ ระบบ ไร้สาย Wireless จ ากประเทศ สหรัฐอเมริกา

ร้านเวทแอนนี่มอลล์ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ใช้งานง่าย  สะดวก ภาพคมชัด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ระบบการถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอล (Digital Radiography System) Model 1800 Cw

  1. ความต้องการ

ระบบการถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอล (Digital Radiography System) จานวน ๑ ชุด

  1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอุปกรณ์สาหรับระบบเอกซเรย์ที่ต้องการถ่ายภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล เพื่อลดอัตราการใช้ฟิล์ม

เอกซเรย์ ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับและลดความเสี่ยงในกรณีที่ถ่ายภาพเอกซเรย์ซา และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทางานสะดวกรวดเร็วในการวินิจฉัย

  1. คุณลักษณะทั่วไป

ระบบการถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

3.1 เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography) จานวน 1 เครื่อง

3.2  เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยพร้อมซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ จานวน 1 ชุด

(Image Processing Console or Control Station)

  1. 4. คุณสมบัติด้านเทคนิค

4.1  เครื่องแปลงภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography)

4.1.1 เป็นระบบแปลงสัญญาณภาพจากเอกซเรย์ไปเป็นดิจิตอลที่ให้รายละเอียดสูง สามารถรับ

แสงเอกซเรย์ได้โดยตรงและแปลงสัญญาณเป็นภาพข้อมูลดิจิตอล โดยมีโครงสร้างแบบ Flat                            Panel Detector (FPD) พร้อมหูหิ้ว ที่ใช้ scintillator & amorphous silicon (a-Si ) ในการแปลง                            สัญญาณ และส่งภาพข้อมูลดิจิตอลโดยเทคโนโลยีไร้สาย (Wireless) เข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์                           เพื่อประมวล ภาพได้โดยอัตโนมัติ

4.1.2 ตัว Scintillator ทาจาก Direct Deposit Cesium Iodide (CsI : Tl)

4.1.3 มีแผ่นแปลงสัญญาณภาพ (Detector) มีประสิทธิภาพในการตรวจจับรังสีเอกซ์ (Detective                         Quantum Efficiency ; DQE) ไม่น้อยกว่า 65%

4.1.4 สามารถเห็นภาพที่ถ่ายเอกซเรย์ได้ภาพในเวลาไม่มากกว่า 4 วินาที และชุดแปลงสัญญาณ

ภาพทางดิจิตอลจะต้องพร้อมที่จะถ่ายเอกซเรย์คนต่อไปในเวลาไม่มากกว่า 10 วินาที

4.1.5 สามารถรับลำแสงเอกซเรย์ได้ตั้งแต่มาตรฐานที่ใช้ในงานเอกซเรย์ 8 x 10 นิ้ว ไปจนถึง                             17 x 17 นิ้ว

4.1.6  มีความสามารถในการใช้งานในการถ่ายเอกซเรย์แบบต่อเนื่อง มีเวลาเตรียมพร้อม 7                                ชั่วโมง

4.1.7 สามารถแปลงสัญญาณจากสัญญาณภาพที่เป็นอนาล็อกให้เป็นดิจิตอล โดยมีความ                                   ละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 บิต (Bits)

4.1.8 รายละเอียดของภาพที่ 3.3 lp/mm

4.1.9 ค่าความละเอียดของภาพที่แสดงได้อย่างน้อย 2,816 x 2,816จุด (Pixel) ที่ขนาดของ

ภาพ 43 x 43 เซนติเมตร (17x 17 นิ้ว)

4.1.10 ดีเทคเตอร์มีขนาดไม่มากกว่า 154 ไมครอน

4.1.12 ชุดแบตเตอร์รี่ มีความสามารถในการแปลงสัญญาณได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ภาพ ที่สถานะ                            เต็ม๑๐๐%

4.1.12 นาหนักโดยรวมของแผ่นดีเทคเตอร์ ขณะพร้อมใช้งานปกติต้องไม่มากกว่า 4.1                                      กิโลกรัม

4.2 ชุดประมวลผลและแสดงภาพ

4.2.1  สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยพร้อมซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ (Image Processing Console)

4.2.2 มีหน่วยประมวลผลข้อมูลมีหน่วยประมวลผลกลาง Core i5 ความเร็วไม่ต่ากว่า 1.8                                  GHz ทา หน้าที่ควบคุมการสร้างภาพเอกซเรย์และประมวลผลภาพและข้อมูล   ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ                         เครือข่าย

4.2.3 หน่วยความจาหลัก 4 GB DDR หรือดีกว่า

4.2.4 สามารถส่งภาพ DICOM 3.0

4.2.5 มีซอฟต์แวร์สำหรับสัตว์ที่ใช้ตกแต่งภาพเพื่อการวินิจฉัยโดยมีความสามารถดังต่อไปนี

(1) สามารถปรับความสว่างและความคมชัดของสีขาวดา (contrast) ของภาพโดยอัตโนมัติ                                เพื่อให้เห็น Bone และ Soft Tissue ในภาพเดียวกัน

(2) สามารถส่งภาพไปยังระบบ PACS ได้โดยอัตโนมัติ

(3) รองรับการถ่ายภาพ ทางสัตวแพทย์

(4) มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ Rotate, Reverse, Flip, Pan, Zoom,

Measurement, Annotation, Marker image, Cropping,

  1. 5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 ชุด Battery Charger จานวน 1 เครื่อง

5.2  Battery Pack จานวน ๒ ก้อน